top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Lee Hecht Harrison respektuje vaše soukromí a při zpracovávání vašich osobních údajů dodržuje veškeré zákony na ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Lee Hecht Harrison a její přidružené společnosti a držitelé licence (dále jen „LHH“ nebo „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) zpracovává a chrání vaše osobní údaje v souvislosti se službami. Partner LHH a držitel licence LHH, který vám  poskytuje služby ve vaší zemi [ uvedené zde] je správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům, které o vás zpracováváme ve spojitosti s poskytováním požadovaných služeb.

 

Pojmy, jejichž význam je nutné objasnit (definice)

 • Osobní údaje znamenají jakékoli informace související s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat, ať přímo, či nepřímo, především pomocí identifikátorů, jakým jsou jméno, rodné číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu dané fyzické osoby.

 • Pojem „zvláštní kategorie“ odkazuje na osobní údaje prozrazující rasový či etnický původ, politické názory, náboženství, filozofická přesvědčení nebo členství v odborových organizacích a dále také zpracovávání genetických údajů, biometrických údajů pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby, zdravotních údajů nebo údajů o sexuálním životě či sexuální orientaci dané osoby.

 

Jaké osobní údaje společnost shromažďuje a zpracovává, pro jaké účely a jaký je právní základ (pro Evropskou unii)?

 

Níže klikněte na typ služeb, které využíváte:

 

Služby ohledně změny kariéry (služby, které vám mají pomoci zajistit si pracovní pozici buď u svého zaměstnavatele, nebo jiného zaměstnavatele, případně pomoci s přechodem na samostatně výdělečnou činnosti či s jinou kariérní změnou).  

Služby týkající se profesního rozvoje (služby profesního rozvoje poskytované vaším zaměstnavatelem). 

 

 

Převádíme vaše údaje mimo Evropskou unii?

LHH je globální organizace. Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, můžeme odesílat a ukládat vaše osobní údaje mimo zemi, kde máte bydliště nebo kde se nacházíte. Když přenášíme vaše osobní údaje do jiných států, chráníme tyto údaje, jak je popsáno v těchto ustanoveních o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

 

To znamená, že pokud máte bydliště v Evropské unii nebo se nacházíte v Evropské unii, Švýcarsku nebo Velké Británii, vaše data mohou být přenášena a zpracovávána v jiných zemích, z nichž některé Evropská komise nevyhodnotila jako země, které vám mohou zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Jejich zákony vám například nemusí garantovat stejná práva nebo zde možná neexistuje úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů, který by byl schopen řešit vaše případné stížnosti. Pokud se takového přenosu osobních údajů účastníme, využíváme širokou škálu právních mechanismů, např. smluv, abychom vašim datům při tomto přenosu zajistili odpovídající práva a ochranu. Chcete-li získat více informací o rozhodnutích Evropské komise ohledně přiměřenosti ochrany osobních údajů v zemích, kde společnost tyto osobní údaje zpracovává, přečtěte si tento článek na webu Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Společnost LHH průběžně monitoruje okolnosti doprovázející tyto přenosy, aby zajistila, že při nich bude zachována prakticky stejná úroveň ochrany osobních údajů, jakou garantuje směrnice GDPR. Chcete-li získat více informací o našich postupech při přenosu osobních údajů nebo získat kopii záruk, které využíváme k ochraně vašich osobních údajů, využijte sekci „Kontaktujte nás“ níže.

 

Přenos mezi EU a USA a Švýcarskem a USA Štít na ochranu soukromí

Společnost Lee Hecht Harrison LLC (dále jen „LHH LLC“) sídlí ve Spojených státech amerických a splňuje požadavky štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA. Rámec štítu na ochranu soukromí, jak jej vymezuje Ministerstvo obchodu USA, ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie, Velké Británie a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost LHH LLC dosvědčila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí. Více informací o štítu na ochranu soukromí a pro zobrazení naší certifikace najdete na stránce https://www.privacyshield.gov/.

V souladu se štíty na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA se společnost LHH LLC zavazuje vyřešit stížnosti ohledně vašeho soukromí a shromažďování či používání vašich osobních údajů. Jednotlivci žijící na území Evropské unie, Velké Británie nebo Švýcarska by se s dotazy či stížnostmi ohledně těchto zásad na ochranu osobních údajů měli nejprve obracet na společnost LHH LLC na adrese: privacy@lhh.com.

 

Společnost LHH se dále zavázala nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA postoupit nezávislému mechanismu na řešení sporů, neziskové alternativní organizaci na řešení sporů se sídlem v USA, společnosti BBB EU PRIVACY SHIELD, kterou spravuje rada jménem Council of Better Business Bureaus. Pokud vaše stížnost nebude včas přijata, nebo pokud vaše stížnost nebyla uspokojivě vyřešena, navštivte stránku http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde naleznete další informace a kde je možné podat stížnost.

 

Upozorňujeme, že pokud vaše stížnost související se štítem na ochranu soukromí nebude vyřešena prostřednictvím výše uvedených kanálů, za určitých podmínek existuje možnost závazného rozhodčího řízení před poradním panelem štítu na ochranu soukromí.

 

Co se týče osobních údajů přijímaných nebo přenášených v souladu s koncepcí Štítu na ochranu soukromí, společnost LHH podléhá vyšetřovacím a výkonným pravomocem Federální obchodní komise USA. Čas od času můžeme být povinni zveřejnit osobní údaje na základě oprávněného požadavku státních orgánů, například za účelem dodržení národních předpisů nebo požadavků orgánů činných v trestním řízení.

 

Upozorňujeme, že ačkoli Evropský soudní dvůr EU prohlásil koncepci Štítu na ochranu soukromí EU-USA jako mechanismus přenosu osobních údajů mezi EU a USA v případě C-311/18 za neplatnou, společnost LHH si chce zachovat vlastní certifikaci podle koncepce Štítu na ochranu soukromí EU-USA a nadále se zavazuje dodržovat zásady Štítu na ochranu soukromí. Další informace o průběžné správě programu Štít na ochranu soukromí ze strany ministerstva obchodu USA najdete na stránce https://www.privacyshield.gov/article?id=EU-U-S-Privacy-Shield-Program-Update.

 

Použití vašich osobních informací:

Viz část „Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a jaký je právní základ (pro Evropskou unii)?“

Při vyřizování vašeho požadavku máme právo požádat o ověření vaší identity.

Zásady používání souborů cookie

Viz naše zásady používání souborů cookie, které jsou součástí tohoto oznámení o ochraně osobních údajů: Zásady používání souborů cookie

 

Používáme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu?

Marketingová sdělení vám jako jednotlivci, budeme zasílat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj výslovný souhlas. Pokud k tomu neudělíte svůj výslovný souhlas, nebudeme vaše osobní údaje používat ani pro účely přímého marketingu z naší strany. Pokud nám výslovný souhlas poskytnete, máte právo takový souhlas odvolat. Souhlas můžete odvolat na portálu služeb, pokud je v rámci vámi používané služby nabízen, nebo zasláním zprávy na naši adresu. Informace o tom, jak nám zaslat zprávu, naleznete v části „Kontaktujte nás“.

 

Komunikace B2B: Pokud představujete našeho potenciálního zákazníka, partnera nebo stávajícího zákazníka, ať už před uzavřením smlouvy s LHH nebo v průběhu obchodního vztahu mezi LHH a právnickou osobou, kterou zastupujete, můžeme zpracovávat vaše základní kontaktní údaje (např. vaše jméno, příjmení, pracovní pozici, název společnosti, e-mail a telefonní číslo) v míře, v jaké to vyžaduje náš vzájemný obchodní vztah. Pokud je to z právního hlediska možné, můžeme tyto informace doplňovat, abychom zajistili jejich správnost a přesnost. Toto zpracování vašich osobních údajů se zakládá na našem legitimním zájmu na udržování a rozvíjení našeho obchodního vztahu a zákaznické základny, propagaci našich produktů, služeb a zákaznických věrnostních programů. Obecně platí, že odběr těchto druhů sdělení, která nemají marketingový charakter, ale jsou nezbytná pro relevantní obchodní vztah, nemůžete odhlásit.

 

Můžete však kdykoli odhlásit odběr veškerých budoucích marketingových sdělení. Jednoduše klikněte na odkaz ‘Odhlásit’ nebo ‘Zrušit odběr’ v dolní části e-mailu. Dále můžete také kdykoli využít svého práva na odhlášení odběru, jak je popsáno níže. Viz „Kontaktujte nás“

Automatizovaná rozhodnutí

Neprovádíme žádná automatizovaná rozhodnutí výhradně automatizovaným způsobem, aniž bychom přitom neimplementovali vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a legitimních zájmů.

Portály nereagují na funkci „nesledovat“ (Do Not Track).

 

Portály, které jsou součástí vašich služeb, nereagují na funkci prohlížeče „nesledovat“ (Do Not Track).

 

Co když neposkytnete požadované osobní údaje?

Pokud nám neposkytnete osobní údaje, které si vyžádáme, nebo nebudete souhlasit s naším shromažďováním vašich osobních údajů, nebudeme vám moci poskytovat naše služby nebo reagovat na vaše žádosti o informace nebo služby.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost může (a v závislosti na typu údajů také musí) uchovávat vaše údaje po dobu několika let po skončení využívání služeb. Obecně osobní informace uchováváme po dobu 3 let. Citlivé osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Za jakých okolností zveřejňujeme osobní údaje?

Vaše údaje poskytujeme třetím stranám abychom splnili výše uvedené účely. Vaše údaje zveřejňujeme za níže uvedených okolností a všichni musí splňovat stejně přísné standardy ochrany údajů, jaké sami dodržujeme.

 

Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, můžeme zveřejnit následujícím subjektům:

 • Přidružené organizace: Osobní údaje zpřístupňujeme našim přidruženým organizacím, které služby částečně poskytují. Vaše osobní údaje například sdílíme s našimi přidruženými organizacemi Lee Hecht Harrison LLC ve Spojených státech amerických. Údaje sdílíme také s dalšími přidruženými organizacemi a partnery, kteří mohou poskytovat služby v zemi původu.

 • Držitelé licence / partnerští poskytovatelé služeb společnosti LHH: Osobní údaje můžeme sdílet s držiteli licencí a partnery, jestliže vám poskytují jakoukoli část příslušných služeb.

 • Držitelé licencí jsou třetí strany oprávněné společností LHH na základě licenční smlouvy k používání duševního vlastnictví a značek společnosti LHH za účelem poskytování služeb zákazníkům společnosti LHH.

 • Ostatním subjektům patřícím do skupiny Adecco (tj. společnostem, které jsou přímo nebo nepřímo řízeny společností Adecco). Seznam společností skupiny Adecco je uveden na stránce www.adeccogroup.com/worldwide-locations/, včetně jejich dodavatelů, smluvních partnerů a agentů, kteří se mohou podílet na poskytování služeb vám.

 • Poskytovatelé služeb: Osobní údaje sdílíme s externími poskytovateli služeb, kteří poskytují doplňkové funkce našich služeb, mezi něž patří např.:

  • on-line kurzy,

  • řešení digitálního vzdělávání,

  • nástroje osobního hodnocení a posouzení,

  • audiovizuální nástroje pro nácvik pohovorů,

  • prémiové databáze pro vyhledávání témat či námětů relevantních pro služby ohledně kariérní změny,

  • Nástroje pro audio-, video- a webové konference

  • nástroje plánování pro komunikaci s kouči, poradci a organizaci schůzí,

  • rozbor, vylepšení, analýza a další funkce související s životopisy.

  • Vývoj, údržba, hostování a podpora IT.

 • Poskytovatelé virtuálního veletrhu práce: Tyto společnosti nabízí příležitost vstupu na on-line pracovní veletrh za účasti potencionálních zaměstnavatelů.

 • Profesionální poradci poskytovatelů služeb: K poskytování koučinku, poradenství, doporučení k životopisům a dalšího poradenství souvisejícího s vašimi službami můžeme využívat profesionální poradce.

 • Orgány prosazování práva / vládní orgány: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat v případech, kdy to vyžadují postupy v trestním řízení nebo právní procesy, jako je soudní příkaz nebo předvolání, nebo pokud je to zapotřebí k ochraně nás či jiných osob ve sporu nebo proti podvodu či jiným nelegálním činnostem. Vaše osobní údaje můžeme také sdělit v rámci bezpečnostní prověrky (nebo implementace) týkající se fúze, akvizice, změny v poskytovateli služeb nebo jiné obchodní transakce.

 • Náborová komunita: Váš životopis/CV budeme sdílet s patentovanými digitálními burzami LHH s nabídkou práce, čímž získáte příležitost aktivního ucházení se o konkrétní soukromě publikovanou pracovní pozici. Upozorňujeme, že pokud tak učiníme, může vás na základě kontaktních informací uvedených ve vašem životopise/cv nebo profilu na takovýchto burzách s nabídkou práce kontaktovat náborová komunita. Žádný pracovník náborové komunity by však po vás NIKDY neměl požadovat peníze. Jestliže po vás někdo bude při poskytování služeb požadovat peníze, kontaktujte nás (viz část Kontaktujte nás).

 • Rada pro certifikaci koučů: Pokud se jedná o služby rozvoje manažerských schopností a koučinku, můžeme zveřejnit vaše jméno, pracovní pozici, data koučování, počet hodin koučování a také jméno vašeho kouče třetím stranám pro účely certifikace, např. zveřejníme vaše jméno a kontaktní údaje a dobu trvání koučinku, aby si naši kouči mohli udržet své certifikace u konkrétních rad pro certifikaci v koučinku. K tomuto dochází pouze na základě vašeho souhlasu.

 • Zaměstnavatel / bývalý zaměstnavatel:

  • Služby ohledně kariérní změny / služby rozvoje talentu: Pokud jsou vám služby poskytovány vaším zaměstnavatelem (nebo bývalým zaměstnavatelem), můžeme jim v omezeném rozsahu poskytnout následující informace o poskytnutých službách. Poznámka: Pokud jste se zapsali do důvěrného konzultačního programu v rámci naší služby odchodu ze zaměstnání nebo dobrovolného ukončení pracovního poměru v rámci kariérní změny, vašemu zaměstnavateli neposkytneme žádné vaše osobní údaje ani informace o vašem využívání těchto služeb.

 

Jaká jsou vaše práva?

 • Právo na přístup a získání kopie vašich osobních údajů

Máte právo vyžádat si potvrzení, zda zpracováváme některé z vašich osobních údajů. V takovém případě máte podle platného zákona právo na přístup k vašim osobním údajům a určitým informacím o tom, jak jsou zpracovávány. V některých případech nás můžete požádat, abychom vám poskytli elektronickou kopii vašich údajů. Pokud existuje samoobslužný systém, doporučujeme, abyste do něho vstupovali a sami ho aktualizovali.

 • Právo na opravu vašich osobních údajů  

Pokud prokážete, že osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, můžete podle platného zákona požádat o aktualizaci nebo jinou opravu těchto údajů. Pokud existuje samoobslužný systém, doporučujeme, abyste do něho vstupovali a sami ho aktualizovali.

 

 • Právo na výmaz / právo být zapomenut

Máte také právo zažádat si podle platného zákona o vymazání (některých nebo všech) svých osobních údajů. Upozorňujeme, že uchováme veškeré souhrnné a anonymizované osobní údaje, které neidentifikují žádnou fyzickou osobu, a také jakékoli vaše informace, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností, řešení sporů a vymáhání plnění našich smluv. Mějte na paměti, že výmaz může ovlivnit vaše používání jedné nebo všech služeb společnosti LHH.

 

 • Právo vznést námitku 

Pokud se zpracovávání vašich údajů zakládá na oprávněném zájmu společnosti (a na žádném jiném základu) nebo souvisí s přímým marketingem, máte právo podat vůči zpracovávání svých osobních údajů společností LHH námitku s odkazem na vaši konkrétní situaci.

 

 • Právo na omezení zpracování 

Za některých okolností máte právo vyžádat si omezené zpracovávání svých osobních údajů. V některých případech však takové omezení zpracování může způsobit omezení služeb, které vám poskytujeme.

 

 • Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, které můžete v různých službách použít pro vlastní účely.

* Všechny požadavky se řídí platným zákonem. V souladu s platným zákonem podnikneme před zpracováním jakékoli žádosti potřebné kroky k ověření vaší totožnosti a žádosti. Můžeme vás například požádat, abyste nám poskytli identifikační údaje k vaší osobě, vašemu účtu, vašim předchozím interakcím s námi a/nebo jiné doplňující údaje, které mohou být ze zákona potřeba.

 

Chcete-li uplatnit některé ze svých práv, klikněte sem.

Jsme zavázání spolupracovat s vámi na dosažení spravedlivého řešení jakékoli stížnosti nebo pochybnosti ohledně zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud však máte pocit, že jsme se vašimi stížnostmi nezabývali, můžete se bez prodlení obrátit na kterýkoli orgán pro ochranu údajů či soukromí ve vaší zemi.

OBYVATELÉ KALIFORNIE: Podle Kalifornského občanského zákoníku odstavec 1798.83–1798.84 jsou obyvatelé Kalifornie oprávněni požádat o oznámení s kategorií osobních údajů (existují-li), které pro marketingové účely sdílíme s našimi přidruženými organizacemi anebo třetími stranami, a takovým přidruženým organizacím anebo třetím stranám poskytnout kontaktní údaje. Pokud máte bydliště v Kalifornii a chcete písemnou kopii tohoto oznámení, kliknutím sem nám pošlete žádost.

 

A co zabezpečení údajů při používání systémů společností LHH/Adecco?

Za zachování bezpečnosti vašich přihlašovacích údajů do portálu, zejména za heslo, které jsme vám poskytli, nebo které jste si vybrali, odpovídáte vy. Tyto přihlašovací údaje jsou pro vaše použití. Své přihlašovací údaje nebo jiné údaje nesdílejte s žádnou jinou osobou (ani osobami).

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo si přejete obrátit se na naši kancelář ochrany údajů, můžete nás kontaktovat kliknutím sem nebo poštou na následující adrese: Overschiestraat 184-J, 1062 XK  Amsterdam, Nizozemsko, předmět: Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Jak nakládáme se změnami v tomto prohlášení?

Podmínky tohoto prohlášení se mohou občas změnit. Jakékoli podstatné změny v tomto prohlášení zveřejníme prostřednictvím příslušných oznámení buď na tomto webu, nebo vás kontaktujeme pomocí jiných komunikačních kanálů.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1. září 2020

bottom of page